اهداف و ماموریت ها

1_تحویل وتوزیع بموقع باقیمتهای رقابتی محصولات وکالاهای موردنیازبازارهای هدف
2-اجرای مدلهای تجاری کارآمدبمنظورایجادبسترقدرتمندتجاری بانگرش سوددوطرفه وتوجه به مزیتهای رقابتی شرکای تجاری.
3-کسب درآمدقابل قبول برای شرکت باتوجه گسترش سطح بازارهای فروش وعنایت به معیارهای کمی وکیفی درتامین وپشتیبانی از بازارهای هدف.
4-شناسایی ظرفیتهای بلقوه سرمایه گذاری درحوزه صنایع غذایی،شیمیایی،بهداشتی و رنگ و رزین در سطح کشوروارائه بموقع خدمات مهندسی