رسالت نامه گروه

بحول وقوه الهی مااعضای هیئت مدیره وکارکنان گروه بازرگانی پتروخاص خاورصدرابرآن هستیم تایااستعانت به ذات اقدس کبریایی ضمن ارتقای علمی واجرایی همکاران فهیم وشختکوش خود نسبت به بهبودرضایت مشتریان ازطریق تامین وپشتیبانی بموقع ومناسب آنهاموجبات رشد روزافزون کلیه فرآیندهای تجاری وخدماتی رافراهم ساخته وبرای گروه افتخارآفرینی نموده وکسب درآمدقابل قبول رامتضمن باشیم .