مدیران شرکت

مدیریت  عامل مجموعه : مهندس مرتضی صباغ

مدیریت بازرگانی  : دکتر محمدرضا فضلی نژاد (فربد)

کارشناس فروش  :  سرکار خانم راحله محبی نسب

مسئول حسابداری : سرکار خانم فرشته مروتی